052-849-7633 noamuskal@gmail.com
לשכוח ולהיזכר כל פעם מחדש

לשכוח ולהיזכר כל פעם מחדש

כשהיא פתאום נעלמתמתעוררת בי דאגה,ואני מתחילה לחפשלאן היא הלכה. מההיכרות איתה היא בטח מתחבאתבתוך משהו שאני אוהבת:לרקוד, לכתוב, לצאת לשדותאז אני מחליטה לנסות,אבל קשה לי לצאתככה, בלעדיה. מרגישה תקועה:כמו תרנגולת וביצה משחקות מחבואים,ואני מנסה לנהל את...