052-849-7633 noamuskal@gmail.com
סליחה

סליחה

מי ראה? מי שמעה? מבקשת עזרה במציאת הגברת העונה לשם סליחה. קראתי לה – סליחה? ענה לי כעס שאלתי התרככות בא אליי כיווץ. שמחה? דמעה. ואז – מר תסכול אותו זיהיתי מיד, אז עצרתי לנשום ולהזכיר לי היום : לכבד כל אבן שהיא חלק מדרכי כולן ממש נחוצות זו את זו משלימות, משרתות...