052-849-7633 noamuskal@gmail.com

מי ראה?

מי שמעה?

מבקשת עזרה

במציאת הגברת

העונה לשם סליחה.

קראתי לה – סליחה?

ענה לי כעס

שאלתי התרככות

בא אליי כיווץ.

שמחה?

דמעה.

ואז – מר תסכול

אותו זיהיתי מיד,

אז עצרתי לנשום

ולהזכיר לי היום :

לכבד כל אבן

שהיא חלק מדרכי

כולן ממש נחוצות

זו את זו משלימות,

משרתות אותי בפסיעתי

כל אחת ותפקידה

הגלוי או הנסתר

אף אם איני מבינה

כי לא זו המטרה

עליי רק להמשיך

לנוע לנוע…

אז אני פוסעת

צעד אחר צעד

אין למהר את הקצב,

יש לכבד

לחזק אמונתי

להרחיב נשימתי

בעבורי

וכשאותה אפגוש בדרך

אדע שזו היא

סליחה אמיתית ולא מתחזה

סליחה שנשארת ולא מתפזרת

סליחה משחררת

שתפנה מקום, ויעלה שוב הרצון

לקבל ולתת

להתקרב, להתרכך, להשתייך

ותזכיר לי

פשטותה

ואת המילה הגדולה הזאת… שכחתי את שמה…